ประวัติ (History)

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ศศว) (Siriraj Health Science Education Excellence) เริ่มต้นจากโครงการพัฒนาแพทยศาสตรศึกษาและงานวิจัยการศึกษา (Medical Education Research and Development หรือ MERD) ซึ่งมีมติอนุมัติจัดตั้งโครงการจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 22/2555 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 โดยแต่งตั้ง รศ.ดร. นพ.เชิดศักดิ์  ไอรมณีรัตน์ เป็นผู้จัดการโครงการฯ ตามคำสั่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ 1440/2556 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ซึ่งโครงการจัดตั้งขึ้นกับ รศ. นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ระยะแรกมีพันธกิจในการพัฒนาอาจารย์ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน และการวิจัยทางการศึกษา มีที่ตั้งสำนักงาน/ อุปกรณ์ รวมทั้งบุคลากรของหน่วยวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังกัดงานแพทยศาสตรศึกษา ฝ่ายการศึกษา ณ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6

 ในปี พ.ศ. 2559 มีการเริ่มเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำหรับบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 ในปี พ.ศ. 2560 นี้เริ่มมีการจัดทำหลักสูตรทางไกลผสมผสาน (online)

               17 มกราคม พ.ศ. 2560 คณะฯ มีมติอนุมัติจัดตั้ง “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ” ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1 /2560 โดยในระยะแรกให้อยู่ภายใต้โครงสร้างของฝ่ายการศึกษาและรองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญาเป็นผู้กำกับดูแล พร้อมทั้งให้หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นหลักสูตรของคณะฯ

     ลักษณะการดำเนินงานของศูนย์ฯ เป็นดำเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน ส่งเสริมสนับสนุน วิจัยและบริการวิชาการโดยการทำงานกับภาคีเครือข่ายภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในประเด็นด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนาการศึกษาสำหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ โดยร่วมมือระหว่างเครือข่ายวิชาการในระดับชาติและนานาชาติเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนาการศึกษาสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อนำไปสู่การชี้นำสังคมในฐานะของมหาวิทยาลัยชั้นนำ  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และของมหาวิทยาลัยมหิดล

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นหน่วยงานจัดอบรม/พัฒนา/ ให้คำปรึกษา/ แนะนำในเชิงวิชาการเกี่ยวกับแพทยศาสตรศึกษาและการวิจัยการศึกษาให้อาจารย์และบุคลากรการศึกษา
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสู่มาตรฐานระดับสากล

พันธกิจ (Obligation)

ดำเนินการจัดฝึกอบรมพัฒนา (Faculty development) ให้คำปรึกษา/ แนะนำในเชิงวิชาการเกี่ยวกับแพทยศาสตรศึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรการศึกษา

เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปพัฒนาการเรียนการสอน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การประเมินผล (OLE) และการพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ

ให้คำปรึกษา/ แนะนำในเชิงวิชาการเกี่ยวกับการวิจัยการศึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรการศึกษา ผลิตงานวิจัยการศึกษาที่มีคุณภาพ นำไปปรับปรุง/พัฒนา การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล การพัฒนาหลักสูตร สามารถนำผลงานไปเผยแพร่ในวงกว้าง ทั้งในที่ประชุมวิชาการและการตีพิมพ์/ เผยแพร่ ระดับชาติและนานาชาติ

ประเด็นกลยุทธ์ (Strategic)

การพัฒนาครูแพทย์เพื่อรองรับทักษะของศตวรรษที่

การยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล

การพัฒนาเครือข่ายกับสถาบันทางการแพทย์นานาชาติ

การส่งเสริมงานวิจัยมุ่งเป้าแบบสหสาขาวิชา

การเสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้


Login เพื่อดูย้อนหลัง

Visitors Counter

417228
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
142
824
5670
406260
15782
24592
417228

Your IP: 54.198.143.210
2017-10-21 11:59