ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการต่าง ๆ 

   

1. Active Learning 2. Effective Preclinical Teachers
3. Coaching and mentoring roles of medical teaching 4. Assessment workshop for clinical teachers
5. การพัฒนาข้อสอบปรนัยเพื่อประเมินความรู้ทางการแพทย์ 6. พื้นฐานการวิจัยการศึกษา
7. การจัดทำสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 8. ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์
9. How to teach doctor-partient communication 10. การประกันคุณภาพการศึกษา
11. TQF มาตรฐานการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา  12. Essential skills for clinical teachers
13. Advanced skills for clinical teachers  

 

1. โครงการ Active Learning

ปี 2556

 - 20 ธันวาคม 2556 ณ อาคารSiMR คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปี 2557

 - 24 ธันวาคม 2557 ณ ห้องบรรยาย 3A01 ชั้น 3A อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปี 2558

- 18 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปี 2559

- 23 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


 

2. โครงการ Effective Preclinical Teaching

ปี 2557

  - 22-23 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม 3A01 ชั้น 3A อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปี 2558

  - 22-23 มกราคม 2558 เวลา 8.30 - 16.00 น. ห้องประชุม 1514 ชั้น 15 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

  - 9 - 10 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องบรรยาย 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3A คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

  - 11-12 พฤษภาคม 2558 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้องจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปี 2559

  - 11-12 มกราคม 2559 ณ ห้องบรรยาย 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3A คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

  - 26-27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องบรรยาย 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3A คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปี 2560

  - 30 - 31 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3A คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


 

3. โครงการ Coaching and mentoring roles of medical teaching

ปี 2556

 - 28 - 29 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก

ปี 2557

 - 19 - 20 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมเทวัญดารารีสอร์ท จ.ประจวบคีรีขันธ์

ปี 2558

  - 20 - 21 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมชวารัน รีสอร์ท จ.นครปฐม

ปี 2559

  - 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา

  - 24 - 25 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา

ปี 2560

  - 7 - 8 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดีแกรนด์ จ.นครปฐม


 

4. โครงการ Assessment workshop for clinical teachers

ปี 2556

  - 5 - 7 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี

ปี 2557

  - 21 - 23 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี

ปี 2558

  - 18 - 20 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนซันเซอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ปี 2559

  - 16 - 18 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปี 2560

 - 15 - 17 มีนาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3A คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


 

5. โครงการ การพัฒนาข้อสอบปรนัยเพื่อประเมินความรู้ทางการแพทย์

ปี 2556

  - 26 - 27 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปี 2557

  - 24 - 25 กรกฏาคม 2557 ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปี 2558

  - 25 - 26 มิถุนายน 2558 ณ อาคารศรีสวรินทรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปี 2559

  - 16 - 17 มิถุนายน 2559 ณ ห้องบรรยาย 3A01 ชั้น 3A และห้องปฏิบัติการ ชั้น 5 อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปี 2560

 - 22 - 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องบรรยาย 3A01 ชั้น 3A อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


 

6. โครงการ พื้นฐานการวิจัยการศึกษา

ปี 2556

  - 20 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมอวย เกตุสิงห์ อาคารศรีสวรินทิรา

  - 4 เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 08.30 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมสถิตนิมานการ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 8

  - 24 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุม 204D อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2

  - 26 เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสถิตนิมานการ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 8

ปี 2557

  - 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้อง 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3A คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

  - 24 - 25 มีนาคม 2557 ณ ห้อง 201-202 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2

  - 21 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมสถิตนิมานการ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 8 และ 23 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม C203 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2

  - 4 - 5 สิงหาคม 2557 ห้องประชุม C203 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2 และห้องคอมพิวเตอร์ 5 (623) อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 6

ปี 2558

  - 23-24 เมษายน 2558 ณ โรงแรมเดอะภัทรา

ปี 2559

  - 21-22 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปี 2560

  - 20-21 เมษายน 2560 ณ ห้องโถงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชั้น 12 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


 

7. โครงการ การจัดทำสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

ปี 2557

  - 13 – 14 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องสัมมนา D204 ชั้น 2 และห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 619 ชั้น 6 อาคารศรีสวรินทิรา

ปี 2558

  - 29 - 30 ตุลาคม 2558 ณ ห้องบรรยาย 3A01 และห้องคอมพิวเตอร์ 624 อาคารศรีสวรินทิรา

ปี 2559

  - 27 - 28 ตุลาคม 2559 ณ ห้องบรรยาย 3A01 และห้องคอมพิวเตอร์ 620 อาคารศรีสวรินทิรา


 

8. โครงการ ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์

ปี 2556

  - 29 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม 101 ตึก SIMR คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปี 2557

  - 10 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3A คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปี 2558

  - 2 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องบรรยาย 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3A คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (หัวข้อ : MCQ, MEQ และการจัดการคลังข้อสอบ)

  - 3 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องบรรยาย 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3A คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (หัวข้อ : OSCE และการประมวลคะแนนสอบ)

ปี 2559

  - 10 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องบรรยาย 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3A คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (หัวข้อ : MCQ, MEQ)

  -11 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องบรรยาย 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3A คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (หัวข้อ : OSCE)


 

9. โครงการ How to teach doctor-partient communication

  - 21-22 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1514 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


 

10. โครงการ การประกันคุณภาพการศึกษา

  - วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557


 

11. โครงการ TQF มาตรฐานการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา

 - วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2557

 


 

12. Essential skills for clinical teachers 

ประจำปี 2557

- วันที่ 10-11 มีนาคม 2557

- วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2557

- วันที่ 15-16 กันยายน 2557

- วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2557

ประจำปี 2558

- วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2558

- วันที่ 2-3 มิถุนายน 2558

- วันที่ 13-14 สิงหาคม 2558

- วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2558

ประจำปี 2559

- วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2559

- วันที่ 3-4 มีนาคม 2559

- วันที่ 17-18 สิงหาคม 2559

- วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2559

ประจำปี 2560

- วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2560

- วันที่ 15-16 มิถุนายน 2560

- วันที่ 22-23 สิงหาคม 2560


 

13. Advanced skills for clinical teachers 

- วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2557

- วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2558

- วันที่ 10-11 กันยายน 2558

- วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2559

- วันที่ 26-27 กันยายน 2559

- วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560

- วันที่ 6-7 กันยายน 2560

 

Login เพื่อดูย้อนหลัง

Visitors Counter

417224
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
138
824
5666
406260
15778
24592
417224

Your IP: 54.198.143.210
2017-10-21 11:59