ระบบตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการอบรม Essential skills for clinical teachers

สำหรับผู้สนใจเข้าอบรมโครงการ Advanced skills for clinical teachers ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจัดอบรมนั้น จะต้องผ่านการอบรมโครงการ Essential skills for clinical teachers ของศิริราชมาก่อน จึงจะมีสิทธิ์เข้าอบรม Advance skills for clinical teachers ได้
สำหรับผู้ที่เคยศึกษาโครงการ Essential skills for clinical teachers มาแล้วมากกว่า 5 ปี ควรเข้าศึกษาใหม่เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ลำดับ   ชื่อ   นามสกุล   ชื่อโครงการที่เข้าอบรม
  วันที่อบรม
  ปีที่เข้าอบรม
1  กชพรรณ  ฟักเขียว  สู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาฯ (New staff)  2 - 9  ตุลาคม
  2556
2  กติกา  นวพันธุ์  สู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาฯ (New staff)  2 - 5  พฤศจิกายน
  2553
3  กนกพร  มงคลรัตโนทัย  Clinical Teaching  25 - 29  พฤศจิกายน
 2545
4  กนกพร  อุดมอิทธิพงศ์  Clinical Teaching  16 - 17  กันยายน
  2552
5  กนกพร  อุดมอิทธิพงศ์  Clinical Teaching  5 - 6  พฤศจิกายน
  2555
6  กนกพร  อุดมอิทธิพงศ์  Clinical Teaching  25 - 29  พฤศจิกายน
 2545
7  กนกรัตน์  พรพาณิชย์  Clinical Teaching  24 - 27  พฤศจิกายน
  2548
8  กนกรัตน์  เรืองสกุลราช  Clinical Teaching  13 - 14  กันยายน
  2553
9  กนกรัตน์  สุขะตุงคะ  Clinical Teaching  25 - 29  พฤศจิกายน
 2545
10  กนกวรรณ  บุญญพิสิฏฐ์  Clinical Teaching  25 - 29  พฤศจิกายน
 2545
11  กนกวรรณ  ลิ้มศรีเจริญ  สู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาฯ (New staff)  21 - 29  กรกฎาคม
  2549
12  กนกวลัย  กุลทนันทน์  Clinical Teaching  26 - 27  กันยายน
  2556
13  กนกอร  วัฒนพรชัย  Essential skills for clinical teachers  15 - 16  มิถุนายน
 2560
14  กนกอร  สุคนธมาน  Clinical Teaching  25 - 26  มีนาคม
  2551
15  กนิฎฐา  เลิศดำรงค์ลักษณ์  Essential skills for clinical teachers  19 - 20  กุมภาพันธ์
  2558
16  กมล  เผือกเพ็ชร์  สู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาฯ (New staff)  21 - 29  กรกฎาคม
  2549
17  กมล  ภัทราดูลย์  Essential skills for clinical teachers  13 - 14  สิงหาคม
  2558
18  กมล  อุดล  Clinical Teaching  23 - 26  มิถุนายน
  2548
19  กมลทิพย  เลิศชัยสถาพร  Essential skills for clinical teachers  17 - 18  สิงหาคม
  2559
20  กมลทิพย์  ภู่สว่าง  Clinical Teaching  5 - 6  พฤศจิกายน
  2555